Nepal Gazette

नेपाल राजपत्र खण्ड ५० भाग ५, भाद्र ८ गते, २०७७ (सडक उपभाेग दस्तुर दर सम्बन्धमा – नारायणगढ मुग्लिङ्ग सडक)

नेपाल राजपत्र खण्ड ६९ भाग ५, बैशाख २ गते, २०७६ (सडक उपभोग दस्तुर दर बृद्धि सम्बन्धमा)

नेपाल राजपत्र खण्ड ६० भाग ५, असार १४, २०६७ (सडक उपभोग दस्तुर दर सम्बन्धमा)

नेपाल राजपत्र खण्ड ५२ भाग ३ पुष १५, २०५९ (सडक बोर्ड नेपाल)